یاسمین فهبد در گفتگو با علیرضا شجاعیان

ما در جنبش می‌تو چه چیزهایی نداریم؟
14 ژوئن 2021
مبارزه با انواع خشونت علیه همه زنان
17 دسامبر 2021

یاسمین فهبد در گفتگو با علیرضا شجاعیان

 

بیان هنری، ابزاری برای مقابله با خشونت علیه جامعه کوئیر

یاسمین فهبد در گفتگو با علیرضا شجاعیان نقاش کوئیر در مورد خشونت جنسی علیه جامعه کوئیر و چالشهایی که این جامعه در جریان مرئی شدن روبروی آن است، حرف زده است. شجاعیان یادآوری میکند که بیان هنری به مراتب راه هموارتر و امکانهای بیشتری در مقایسه با بیان کلامی در واگفتن از خشونتهایی برآمده از کلیشههای باور جمعی و مسئله انکار جامعه کوئیر توسط باور جمعی در اختیار قرار میدهد. شجاعیان طیف خشونتها را بنابر تجربه خود در پهنه وسیعی از انکار کوئیر توسط جامعه تا سکوت جامعه و پرهیز آن از روبروشدن با واقعیت کوئیر میداند. جامعه در غیاب آ گاهی، خشونت غیرمستقیمی را با ایفای نقش قضاوتگر در تقویت کلیشهها و سنتگرایی تحمیل میکند. شجاعیان همبستگی میان جنبش زنان با جامعه کوئیر و پایان انزوای این جامعه را برجسته میکند و در آخر با طرح چرایی امتناع جامعه کوئیر از بیان خشونتهای تجربهشدهاش بویژه خشونتهای دوران کودکی، نوجوانی و…مسئله قربانیسازی مجدد پس از روایتها را گوشزد میکند. در انتهای گفتگو فرصت دیدن چند اثر از شجاعیان را هم خواهیم داشت.

آثاری که هنرمند با سعی در شکستن کلیشههای جاری، ما را به دیدن آنها دعوت میکند.

 

لینک دانلود چهارمین گاهنامه اسپکتروم «خشونت جنسی»

به اشتراک بگذارید