۲۴ فروردین ۱۳۹۷

خبرنامه هفتگی شماره ۶۱ ماچولند ۱۸ تا ۲۴ فروردین

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزنامه‌ها را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به صفحه خبرنامه ماچولند سر بزنید یا […]
۱۷ فروردین ۱۳۹۷

خبرنامه هفتگی زنان- ۱۱ تا ۱۷ فروردین

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزنامه‌ها را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به صفحه خبرنامه ماچولند سر بزنید یا […]
۱۰ فروردین ۱۳۹۷

خبرنامه هفتگی زنان- ۲۶ اسفند تا ۱۰ فروردین

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزنامه‌ها را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به صفحه خبرنامه ماچولند سر بزنید یا […]
۲۷ اسفند ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی زنان از ۱۹ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید روزنامه‌ها را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته به صفحه خبرنامه ماچولند سر بزنید یا […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی ماچولند از ۱۲ تا ۲۰ اسفند ماه ۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی ماچولند از ۴ تا ۱۱ اسفند ماه ۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۴ اسفند ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی ماچولند از ۲۸ بهمن تا ۴ اسفند ماه ۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۲۷ بهمن ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی ماچولند از۲۱ تا ۲۷ بهمن ماه ۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی ماچولند از۱۴ تا ۲۰ بهمن ماه ۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

خبرنامه هفتگی ماچولند از ۷ تا ۱۳ بهمن ماه ۹۶

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۷ بهمن ۱۳۹۶

خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی، از ۳۰ دی تا ۶ بهمن ماه

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]
۲۹ دی ۱۳۹۶

خبرهای حوزه زنان و برابری جنسیتی، از ۲۳ تا ۲۹ دی ماه

از شبکه‌های اجتماعی خسته شده‌اید؟ فرصت ندارید صدها سایت و وبلاگ و روزنامه را برای یافتن خبرهای زنان زیر و رو کنید؟ هر هفته بهصفحه خبرنامه […]