گفتگوی ویدیویی با اعظم بهرامی
۲۳ مهر ۱۳۹۹
تغییرات اقلیمی و نقش آن در افزایش شکاف جنسیتی
۱۱ آبان ۱۳۹۹

آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟ 

 

آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟ 

چگونه از فرد خشونت دیده حمایت کنیم؟

گفتگوی سارا دماوندان، روزنامه نگار و سوده راد، کنشگر براری جنسیتی درصفحه ترنج درباره حمایت از فرد 

خشونت دیده.

 

دیدگاه ها بسته شده است