آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟

گفتگوی ویدیویی با اعظم بهرامی
14 اکتبر 2020
تغییرات اقلیمی و نقش آن در افزایش شکاف جنسیتی
1 نوامبر 2020

آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟

 

آیا فرد خشونت دیده از حمایت بی‌نیاز است؟

چگونه از فرد خشونت دیده حمایت کنیم؟

گفتگوی سارا دماوندان، روزنامه نگار و سوده راد، کنشگر براری جنسیتی درصفحه ترنج درباره حمایت از فرد

خشونت دیده.

 

به اشتراک بگذارید